Masayuki Morito
Class of 1987
 & 1988
Tochigi,
 Japan